Kvinnofrågan het i valberedningar

Dagens Industri 4 december 2012

Ersättningar, andelen kvinnor och hållbarhet blir heta frågor i årets valberedningsarbete. Det säger valberedningsproffs som Di har pratat med.

”Förslagen om styrelsearvoden kan kräva närmare diskussion i ett läge där konjunktur och arbetsmarknad försämras snabbt”, säger Marianne Nilsson, Swedbank Robur. ”Debatten i medierna har tveklöst fört upp frågan högt upp på agendan hos både företagsledningar och styrelser.

I vissa bolag kan det finnas skäl att överväga om att det behövs särskild kompetens även i styrelsen, men det handlar huvudsakligen om hur styrelsen och företagsledningen som helhet hanterar dessa frågor”, säger Marianne Nilsson.

Olika utmaningar Och Fjärde AP-fonden har också fokus på hållbarhet.

”En god hantering av miljö och etik får allt större betydelse för företagens framgång både ur daglig och ur strategisk synvinkel. Fjärde AP-fonden anser att kunskap om och förståelse för miljö och etik måste finnas i alla styrelser”, säger Pia Axelsson.

Alla svarande betonar dock att varje valberedning har sina olika utmaningar beroende på verksamheterna och styrelserna.

”Detta kräver en god kunskap om och en ingående analys av det aktuella bolaget med  avseende på vilka kompetenser och erfarenheter som behöver vara representerade i styrelsen”, säger Thomas Ehlin.

Valberedningarnas huvuduppgift är dock att föreslå och enas om styrelseledamöter.

Till grund för sitt arbete har de styrelseutvärderingen – i bästa fall gjord av en utomstående, ibland gjord av styrelsen själv.

”Kompetens håller på att bli en bristvara. Den demografiska förändringen med en åldrande talistgeneration gör att konkurrensen om kompetensen ökar. Det ställs därför större krav än någonsin på valberedningsarbetet 2013”, säger Carina Lundberg Markow, ägaransvarig
på Folksam.

Vill ha mångfald På Fjärde AP-fonden säger Pia Axelsson, chef för ägarstyrning och information: ”En av de stora frågorna inför stämmorna 2013 gäller mångfald i styrelser och ökad kvinnorepresentation.”

”Fjärde AP-fonden arbetar sedan flera år med att lyfta frågan om mångfald i de styrelser i vars valberedningar fonden är representerad. Mångfald är ett vidare begrepp, som även innehåller åldersskillnader, olika bakgrund med olika erfarenheter och kompetenser”, fortsätter hon.

Joakim Säll, partner på Michaël Berglund Executive Search, ser att kvinnofrågan kommer starkt.

”Vi har fått betydligt fler uppdrag att hitta kvinnor.  Uppdragen kommer från institutionella ägare och andra ägargrupperingar”, säger han. Storägarna letar efter kvinnor med hög kompetens som ännu inte nått börsbolagen och offentlighetens ljus. ”Det man söker i första hand är kvinnor som har haft lönsamhetsansvar och eget ledarskap och som har tidigare styrelseerfarenhet, från exempelvis mindre bolag eller en större  bostadsrättsförening”, säger Joakim Säll.

Redo ta större risker ”Det viktiga är att de med kompetens och integritet aktivt ska kunna bidra till styrelsearbetet. Och ägarna är beredda att ta något större risker i tillsättningen än de har gjort tidigare.” Han räknar med att kunna få ihop åtminstone 40 aktuella namn på potentiella kvinnliga styrelseledamöter som möter kraven.

Thomas Ehlin, ägaransvarig på Nordea Fonder håller med.

”Det är fortsatt mycket viktigt att försöka få en bättre balans mellan antalet män och kvinnor.”

Oroande trendbrott Marianne Nilsson på Robur är oroad över trendbrottet i fjol där andelen kvinnor i styrelserna minskade.

”Vi fokuserar för vår del i första hand på andelen kvinnor bland nyvalda ledamöter”, säger hon. Marianne Nilsson lyfter också fram arvodesfrågan som en av de mest kontroversiella frågorna för valberedningarna.

I ett läge där många bolag har sjunkande lönsamhet och måste säga upp folk är det  utmanande att höja arvodena. ”Ersättningsfrågor är alltid kontroversiella. Ska styrelserna få påökt trots kris och varsel?” undrar Carina Lundberg Markow.

Hållbart en het fråga I SAS gick styrelsen med på en sänkning 30 procent av sina  ersättningar. Ytterligare en het fråga är hållbarhet. ”Debatten i medierna har tveklöst upp frågan högt upp på agendan hos både företagsledningar och styrelser. I vissa bolag kan det finnas skäl att överväga om att det behövs särskild kompetens även i styrelsen, men det handlar huvudsakligen om hur styrelsen och företagsledningen som helhet hanterar
dessa frågor”, säger Marianne Nilsson.

Och Fjärde AP-fonden har också fokus på hållbarhet. ”En god hantering av miljö och etik får allt större betydelse för företagens framgång både ur daglig och ur strategisk synvinkel. Fjärde AP-fonden anser att kunskap om och förståelse för miljö och etik måste finnas i alla styrelser”, säger Pia Axelsson.

Alla svarande betonar dock att varje valberedning har sina olika utmaningar beroende på
verksamheterna och styrelserna. ”Detta kräver en god kunskap om och en ingående analys av det aktuella bolaget med avseende på vilka kompetenser och erfarenheter som
behöver vara representerade i styrelsen”, säger Thomas Ehlin.

Skribent: KARIN SVENSSON