Fyra steg för Kvalitativ Styrelseutvärdering

1) Situationsanalys.
Tillsammans med vår uppdragsgivare, vanligtvis ordförande eller valberedning, går vi igenom nuläget för styrelsen och företaget. Det resulterar i fördjupad kunskap om styrelsens funktion, ägardirektiv och utvecklingspotential.

2) Anpassad intervjuguide.
Med utgångspunkt från situationsanalysen tar vi fram en skräddarsydd intervjuguide som ger relevant information för att bedöma styrelsens sammansättning och funktion. Efter att upp- dragsgivaren godkänt intervjuguiden genomför vi individuella intervjuer med styrelsens ledamöter.

3) Personliga intervjuer och dialog.
Intervjuerna varar i ca 1-2 timmar och genomförs alltid av två konsulter från Michaël Berglund Board Value. Syftet är dels att skapa en uppfattning av hur väl styrelsens arbete fungerar, dels att genom dialog identifiera utvecklingsområden samt fånga upp förslag till förbättringar, lösningar och idéer.

4) Avrapportering och workshop med styrelsen.
Materialet analyseras och sammanställs i en rapport som både ger en aktuell bild av styrelsens situation och presenterar ett antal konkreta förslag till utveckling. I samråd med ordföranden planerar vi hur avrapporteringen i styrelserummet ska ske. Målet är att initiera en strategisk diskussion om hur styrelsen och styrelsearbetet kan förbättras för att möta framtida utmaningar och behov.